De Voorwaarden

Inhoud

1. Definities

2. Toepasselijkheid van de Wedstrijdvoorwaarden

3. Wedstrijd

4. Deelnemersaccount en gebruik van de Site

5. Eisen waaraan een Inzending moet voldoen

6. Jouw Inzending

7. Intellectuele eigendom, gebruik Inzending en Winnaarsovereenkomst

8. Nominatie, winnaars en Awards

10. Privacy

11. Aansprakelijkheid

12. Koppelingen naar andere websites

13. Beëindiging

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1. Definities

In deze Wedstrijdvoorwaarden hebben de definities de volgende betekenis:

1.1.

Posters for the Planet Award: de prijs die een Winnaar ontvangt bestaande uit o.m. aanwezigheid tijdens het uitreikingsevenement, prijzengeld en mogelijk gebruik van de  inzending t.b.v. een of meer tentoonstellingen en t.b.v. de Klimaatcampagne.

1.2.

Wedstrijd: de door of namens Turing Foundation georganiseerde posterwedstrijd uit hoofde waarvan beeldmakers maximaal 3 Inzendingen in kunnen sturen bestaande uit tweedimensionaal beeld t.b.v. poster waarmee middels de Klimaatcampagne aandacht gevraagd en besteed zal worden aan de huidige klimaatproblematiek.

1.3.

Deelnemer: beeldmakers die aan de Wedstrijd meedoen door Werk in te zenden.

1.4.

Site: de website/het platform waarop de Wedstrijd namens Turing Foundation wordt aangekondigd, georganiseerd en gecommuniceerd en waar Deelnemers zich aan kunnen melden en hun Inzendingen kunnen uploaden.

1.5.

Sluitingsdatum: de uiterste datum waarop Deelnemers Werk in kunnen zenden teneinde deel te nemen aan de Wedstrijd, zoals gecommuniceerd in de oproep voor de Wedstrijd.

1.6.

Turing Foundation: de stichting Turing Foundation (KvK: 34252769), gevestigd aan de Herengracht 514 (1017CC) in Amsterdam. De stichting is een vermogensfonds dat een bijdrage wil leveren aan een betere wereld en samenleving en heeft de ANBI-status.

1.7.

Klimaatcampagne: de mediacampagne die namens Turing Foundation uitgerold zal worden teneinde bij het Nederlandse publiek aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek, zoals beschreven op deze website en waarvan de details na later bepaald en bekend gemaakt zullen worden. Van de Klimaatcampagne zullen in ieder geval maar niet uitsluitend een of meer (rondreizende) tentoonstellingen, een publieke postercampagne en social mediacampagne deel uitmaken.

1.8.

Inzending: het door Deelnemer vervaardigde 2 dimensionale werk dat Deelnemer inzendt teneinde deel te nemen aan de Wedstrijd en dat gebruikt kan en mag worden in het kader van de Wedstrijd en de Klimaatcampagne.

1.9.

Wedstrijdvoorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Site en deelname aan de Wedstrijd, de toekenning en uitreiking van de Award en het gebruik van de Inzending.

1.10.

Winnaar: een Deelnemer die is genomineerd, geselecteerd en aangekondigd door de jury van de Wedstrijd als Winnaar van de Wedstrijd en de Posters for the Planet Award dan wel van de tweede tot en met de tiende prijs.

1.11.

Winnaarsovereenkomst: de overeenkomst die door de Winnaars ondertekend dient te worden om in aanmerking te komen voor de gewonnen prijzen.

 

Toepasselijkheid Wedstrijdvoorwaarden

2.1.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Site, deelname aan de Wedstrijd, de toekenning en uitreiking van de Posters for the Planet Awards, het gebruik van de Inzendingen en/of elke relatie, overeenkomst of conflict die daaruit voortvloeit.

2.2.

Indien jij je registreert als Deelnemer, toegang verkrijgt tot deze Site of deze Site gebruikt, erken, aanvaard en bevestig je dat jij de mogelijkheid hebt gehad om de Wedstrijdvoorwaarden te lezen, deze hebt gelezen en begrijpt, dat de Wedstrijdvoorwaarden van toepassing zijn op jouw (juridische) relatie met Turing Foundation en dat je ermee instemt gebonden te zijn aan de Wedstrijdvoorwaarden en eventuele aanvullende specifieke regels of overeenkomsten die van toepassing zijn op de Wedstrijd. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.

Door je te registreren als Deelnemer, toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van deze Site, bevestig je tevens dat jij wettelijk bevoegd bent om de Wedstrijdvoorwaarden te accepteren namens jezelf en elke andere partij die toegang heeft tot of gebruik maakt van jouw account of login.

 

Inzendingen en gebruik van de Site

3.1.

Turing Foundation onderhoudt deze Site als een platform waarop Deelnemers hun Inzending kunnen uploaden, als platform om deze inzendingen te kunnen delen, om te communiceren met de Deelnemers, partners, jury, Winnaars en het publiek en om de Wedstrijd en de Klimaatcampagne onder de aandacht te brengen.

3.2.

Elke natuurlijke persoon die een profiel registreert op de Site wordt vermeld als Deelnemer. Turing Foundation geeft Deelnemers toestemming om in te loggen op de Site en bij te dragen aan de Wedstrijd door hun Inzending te uploaden.

3.3.

Door het uploaden van de Inzending en deelname aan de Wedstrijd geven de Deelnemers toestemming voor het delen van de Inzending met de Jury, andere deelnemers en het publiek en voor openbaarmaking en verveelvoudiging van de Inzending door/namens Turing Foundation op en via de Site en andere (social) media in het kader (promotie) van de Wedstrijd en de Klimaatcampagne ..

3.4.

Deelnemers kunnen zich tot de Sluitingsdatum via de Site terugtrekken uit de Wedstrijd en/of hun Deelname ongedaan maken en/of een of meer inzendingen terugtrekken. Indien Deelnemer zich terugtrekt van deelname aan de Wedstrijd zal de Inzending van de Site verwijderd worden.

 

4. Deelnemersaccount en gebruik van de Site

4.1.

Bij deelname aan de Wedstrijd dien je ons vóór de Sluitingsdatum te voorzien van de benodigde informatie die waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig, altijd correct en actueel is. Als je dit niet doet, vormt dit een schending van deze Wedstrijdvoorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van jouw overeenkomst en/of uitsluiting van Deelname aan de Wedstrijd.

4.2.

Jij bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat jij gebruikt om toegang te krijgen tot de Site en voor alle activiteiten of handelingen onder jouw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Service of een Social Media Service van derden is ingesteld. Jij stemt ermee in jouw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra jij je bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van jouw account. Het is niet toegestaan om als Deelnemersnaam een naam te gebruiken van een andere persoon of entiteit of die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten rusten van derden, of een naam die anderszins onrechtmatig gebruikt wordt of beledigend of aanstootgevend is.

4.3.

Door gebruik te maken van de Site en deel te nemen aan de Wedstrijd verbind je je tot het volgende:

 • Je zal geen informatie of Werk plaatsen, gebruiken of verzenden waarvoor je niet het recht hebt deze te plaatsen of te gebruiken, bijvoorbeeld op grond van intellectuele eigendoms-, vertrouwelijkheids-, privacy- of andere toepasselijke wet- of regelgeving;
 • Je zal geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie of materiaal waarvoor anderszins gebruiksbeperkingen gelden plaatsen, gebruiken of uploaden.
 • Je zal geen informatie of materialen plaatsen gebruiken of uploaden die schadelijk, aanstootgevend, obsceen, beledigend, inbreukmakend op de privacy, haatdragend of anderszins discriminerend, onjuist en misleidend zijn, aanzetten tot een illegale daad of anderszins in strijd zijn met uw verplichtingen jegens enige persoon of in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Je zal niemand te schande maken, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen, intimideren, lastigvallen of anderszins de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen schenden.
 • Je zal geen gebruik maken van informatie of materialen die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevatten die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken of die de Site of servers of netwerken die met de Site zijn verbonden anderszins verstoren of onderbreken, of die niet voldoen aan de vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die met de Site zijn verbonden;
 • Je zal geen gebruik maken van het account of de inlog van derden.
 • De oorsprong of bron of ander materiaal in de geüploade Inzending vervalsen.
 • Op geen enkele wijze de (intellectuele) eigendomsrechten, naam en reputatie van de Turing Foundation en zijn partners schenden, inbreuk maken op dergelijke rechten of anderszins onrechtmatig of onrechtmatig handelen jegens de Turing Foundation en haar partners.

4.4.

Als onderdeel van het registratieproces word je gevraagd een wachtwoord en een inlognaam aan te maken. Je gaat ermee akkoord en garandeert dat jouw registratiegegevens en jouw echte naam en contactgegevens correct weergegeven worden. Het is niet toegestaan om een inlognaam van een andere persoon te gebruiken. U mag uw wachtwoord niet bekendmaken of delen met derden of uw wachtwoord gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden.

 

Eisen waaraan een Inzending moet voldoen

5.1.

Om mee te dingen naar de Posters for the Planet Awards dient iedere Inzending en Deelname te voldoen aan de volgende eisen en voorwaarden:

A. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen op eigen en persoonlijke titel deelnemen aan de Wedstrijd;

B. Iedere Deelnemer mag maximaal 3 Inzendingen insturen, waarmee de Deelnemer voor maximaal 1 prijs in aanmerking kan komen.

C. De Inzending bestaat uit een statisch, tweedimensionaal fotografisch, grafisch of ander visueel werk en mag met tekst bewerkt zijn;

D. De Inzending dient nieuw vervaardigd te zijn door de Deelnemer zelf en van na 31-12-2023 te dateren;

E. De Inzendingen mogen niet bestaan uit werken die eerder al gepubliceerd of gebruikt zijn;

F. De Inzending dient geschikt en beschikbaar te zijn voor gebruik in het kader van de Wedstrijd, de Posters for the Planet Award, de Klimaatcampagne, verkoop en gebruik t.b.v. merchandise

G. De Inzending moet gaan over klimaatproblematiek zoals nader beschreven in de uitnodiging/oproep tot deelname aan de Wedstrijd;

H. Indien er feiten op het Werk vermeld worden staat Deelnemer in voor de juistheid van deze feiten en dienen de onderliggende bronnen meegestuurd te worden bij Inzending.

I. Indien er personen en/of werken van derden op het Werk afgebeeld zijn, garandeert de Deelnemer dat hij/zij beschikt over afdoende toestemming voor gebruik daarvan door Deelnemer en Turing Foundation in het kader van deze Wedstrijd en de Klimaatcampagne.

J. Bij de inzending dien je de titel van het Werk, en de juiste credits voor publicatie te vermelden.

5.2.

Indien de inzending, het Werk of de Deelnemer op enig moment gedurende of na afloop van de Wedstrijd niet compleet is en/of niet voldoet aan de eisen geformuleerd onder artikel 5.1 A t/m J dan wel aan andere voorwaarden uit deze Wedstrijdvoorwaarden is de Deelnemer niet gerechtigd tot deelname aan de Wedstrijd en/of aanspraak te maken op een nominatie of Award en is Turing Foundation onder meer maar niet uitsluitend gerechtigd om:

 • Deelnemer met onmiddellijke ingang uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd, aanwezigheid bij het uitreikingsevenement, de tentoonstelling en/of de Klimaatcampagne;
 • Het werk van de desbetreffende Deelnemer met onmiddellijke ingang te verwijderen van de Site en/of andere media;
 • Een eventuele nominatie in te trekken;
 • Een eventuele Award niet toe te kennen dan wel af te nemen.
 • Reeds betaald prijzengeld terug te vorderen.

 

Jouw inzending

6.1.

Op deze Site kan je jouw Inzendingen uploaden, plaatsen en delen met Turing Foundation, de wedstrijdorganisatie, de jury en het publiek via het platform. Je moet een geregistreerde Deelnemer zijn om Inzendingen in te dienen op de Site.

6.2.

Jouw Deelname aan de Wedstrijd en het beschikbaar stellen van jouw Inzendingen via deze Site, met inbegrip van alle persoonlijk identificeerbare informatie, is geheel vrijwillig, niet vertrouwelijk, kosteloos en onderworpen aan het Privacybeleid van Turing Foundation.

6.3.

Door een account te registreren, geef jij Turing Foundation toestemming om algemene mailings, specifieke informatie om deel te nemen en herinneringen met betrekking tot de Wedstrijd te sturen.

6.4.

Je begrijpt en accepteert dat Turing Foundation en de jury geen enkele verplichting hebben om jouw Inzending te tonen, vermelden, gebruiken of nomineren, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt, er geen vergoeding verschuldigd is aan u of iemand anders voor enig onopzettelijk of opzettelijk gebruik van die Inzending, gerelateerde Inzendingen of geen verplichtingen aanvaardt met betrekking tot het gebruik van enige Inzending.

6.5.

Turing Foundation behoudt zich het recht voor om Inzendingen die zij naar eigen goeddunken onrechtmatig, illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast acht of die in strijd zijn met deze Wedstrijdvoorwaarden uit te sluiten van Deelname en/of van de Site te verwijderen.

 

Intellectuele eigendomsrechten, gebruik Inzending en Winnaarsovereenkomst

7.1.

Door Deelname aan de Wedstrijd:

 • Verklaar je dat jij de eigenaar en/of maker/auteur en rechthebbende bent van de Inzending of, in gevallen waarin u iemands concept hebt gebruikt, dat u het recht en de bevoegdheid hebt om de Inzending in te dienen en dat u het werk hebt toegeschreven of gecrediteerd op de manier die is aangegeven door de auteur of licentiegever.
 • Behouden Deelnemers het recht op alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten met betrekking tot hun Inzendingen en elk ander werk of product dat voortvloeit uit de Inzending, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten.
 • Geef je toestemming om jouw Inzending door Turing Foundation openbaar te (doen) maken en af te beelden op deze Site en andere gerelateerde websites en social media en op andere media/materialen van Turing Foundation in het kader van de Wedstrijd en de Klimaatcampagne.
 • Sta je ervoor in dat jouw Inzending voldoet aan de eisen die aan Deelname en de Inzending worden gesteld en die kenbaar zijn gemaakt op deze Site. Jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk aspect van jouw Inzending en je vrijwaart Turing Foundation van schade, verliezen, kosten of uitgaven, met inbegrip van advocaatkosten, die het gevolg zijn van het feit dat uw Inzending niet voldoet aan de gestelde eisen dan wel anderszins onrechtmatig is of de rechten van derden schendt.
 • Verklaar en accepteer je dat indien jij een van de prijzen wint jij Turing Foundation gedurende 1 jaar vanaf de start van de Klimaatcampagne een exclusieve wereldwijde licentie verstrekt tot gebruik van het winnende Werk in het kader van de Wedstrijd en de Klimaatcampagne zonder dat Turing Foundation daartoe een vergoeding verschuldigd is. Na genoemde periode zal een niet exclusieve licentie verstrekt worden met betrekking waartoe de voorwaarden in de Winnaarsovereenkomst vastgelegd zullen worden.
 • Verklaar je ermee in te stemmen om in geval van winst na bekendmaking dat je genomineerd bent en voordat de Winnaars bekend gemaakt en de Posters for the Planet Awards uitgereikt worden een Winnaarsovereenkomst te ondertekenen waarin de details m.b.t. prijzen enhet gebruik van de winnende Inzendingen vastgelegd zullen worden.
 • Stem je ermee in om, als je de Site gebruikt op een openbare computer of apparaat, de computer of het apparaat van iemand anders of anderszins een computer of apparaat gebruikt waar meerdere mensen mogelijk toegang toe hebben, ervoor te zorgen dat u bent uitgelogd van deze Site en het computersysteem dat u gebruikt om het plaatsen van ongeoorloofde Inzendingen en ongeoorloofd gebruik van Inzendingen te voorkomen.

 

Nominatie, winnaars en Awards

8.1.

De jury van de Wedstrijd selecteert de Inzendingen en stelt een shortlist samen van genomineerden.

8.2.

De jury selecteert vervolgens de Winnaars van de Wedstrijd. Turing Foundation zal de winnende inzendingen bekendmaken.

8.3.

Elke Inzending zal worden overwogen en geëvalueerd naar goeddunken van de jury. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken, in beroep te gaan, te discussiëren of te corresponderen over de uitkomst van de selectie die de jury maakt of de benoeming van genomineerden of winnaars.

8.4.

Door het aanvaarden van de Posters for the Planet Award stemt de Winnaar ermee in en erkent hij dat hij de bepalingen van de Winnaarsovereenkomst zal ondertekenen en zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Award zal nakomen.

 

Privacy

9.1.

Door een profiel op de Site aan te maken accepteer je de toepasselijkheid van en ga je akkoord met het privacybeleid van de Turing Foundation, waarvan je hier kennis van kan nemen.

9.2.

De Turing Foundation vraagt de Deelnemers om persoonlijke basisinformatie:

 • Volledige naam
 • e-mail

en daarnaast per inzending:

 • Naam van het Werk
 • Korte omschrijving van het Werk

9.3.

Deze informatie wordt gebruikt door Turing Foundation om jouw Inzending aan de Wedstrijd te beoordelen en om contact met je op te nemen over de Wedstrijd.

9.4.

Jouw naam, de copyright credits, jouw Inzending,de toelichting erop en de titel van dit Werk zal in het kader van de Wedstrijd en/of de Klimaatcampagne ook worden gedeeld met derden.

9.5.

Het is aan de Deelnemer om te beslissen of hij of zij meer informatie toevoegt aan “Mijn profiel”:

 • Studio/organisatie
 • Website url
 • Instagram naam

9.6.

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en het privacy beleid van Turing Foundation geef je Turing Foundation toestemming om e-mails te sturen met updates over de Wedstrijd en/of op andere wijze met jou contact op te nemen en om de informatie genoemd in artikel 9.3 te delen met derden.

9.7.

Turing Foundation wenst via deze Site geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie of materiaal te ontvangen waarvoor anderszins gebruiksbeperkingen gelden. Als je beslist om uw Inzending te publiceren, begrijp en aanvaard je dat al jouw Inzendingen, evenals uw Deelnemersnaam en Deelnemersfoto, openbaar zullen worden weergegeven en gepubliceerd en niet vertrouwelijk zullen zijn. Bovendien erken en accepteer je dat dit platform openbaar is en geen privé-communicatieplatform.

9.8.

Je begrijpt dat jouw Inzendingen, je Deelnemersnaam en Deelnemersfoto in geval van Deelname publiek kunnen worden getoond en gepubliceerd en niet vertrouwelijk zijn. Daarnaast begrijp je dat Turing Foundation geen verplichting heeft om jouw Inzending te tonen.

 

Aansprakelijkheid

10.1.

De uitingen in de Inzendingen op de Site zijn niet de standpunten van Turing Foundation. Jij begrijpt dat alle Inzendingen die worden gepubliceerd op de Site en waartoe u toegang kunt hebben als onderdeel van, of door uw gebruik van, de Site uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de Deelnemer van wie dergelijke Inzendingen afkomstig zijn. Dit omvat beweringen die Deelnemers kunnen maken, uitdrukkelijk of impliciet, over de inhoud, herkomst en eigendom van Inzendingen die hij / zij indient, levert, uploadt en / of links naar de Site.

10.2.

Jij erkent en aanvaardt dat Inzendingen, berichten en andere communicatie van Deelnemers, niet (altijd) worden onderschreven doorTuring Foundation, en dat dergelijke Inzendingen niet worden geacht te zijn beoordeeld, gescreend of goedgekeurd door Turing Foundation. Turing Foundation vertegenwoordigt of onderschrijft geen verklaringen of andere informatie die door een Deelnemer via of op de Site worden weergegeven. Jij erkent en aanvaardt dat het vertrouwen op dergelijke verklaringen voor uw eigen risico is.

10.3.

Onder geen enkele omstandigheid is Turing Foundation aansprakelijk voor enig verlies, directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, aansprakelijkheid of opgelopen of geleden kosten waarvan wordt beweerd dat deze het gevolg zijn van het gebruik van deze Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten, onderbrekingen, defecten, gebrekkige prestaties, computervirussen of communicatielijnstoringen, of vertragingen met betrekking daartoe.

 

Koppelingen naar andere websites

11.1.

Deze Site kan ook links en verwijzingen naar websites van derden bevatten. De gekoppelde sites worden niet door Turing Foundation beheerd en zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde site of een koppeling in een gekoppelde site. Turing Foundation biedt deze links uitsluitend aan voor het gemak en het opnemen van een link of verwijzing impliceert niet dat Turing Foundation de gelinkte site goedkeurt.

11.2.

Turing Foundation is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid, de voorwaarden of praktijken van websites of diensten van derden. In geen geval is Turing Foundation aansprakelijk voor enig verlies, directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, kosten of uitgaven opgelopen of geleden als gevolg van het gebruik van links naar andere websites.

 

Beëindiging

12.1.

Deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden blijven van toepassing totdat de overeenkomst of relatie door jou of Turing Foundation is beëindigd zoals hieronder uiteengezet:

12.2.

Turing Foundation kan te allen tijde:

 • de werking van of de toegang tot deze Site of een deel van de Site om welke reden dan ook wijzigen, opschorten of beëindigen.
 • de site, of een deel van de site of gerelateerde diensten wijzigen of aanpassen.
 • jouw Inzending verwijderen naar eigen goeddunken

12.3.

De toegang tot en het gebruik van de Site kan door Turing Foundation op elk gewenst moment en om welke reden dan ook geblokkeerd worden.

12.4.

Jouw Inzending kan als, dit nodig is om welke reden dan ook, door Turing Foundation verwijderd worden.

12.5.

De afwijzing van garanties, de beperking van aansprakelijkheid bepaling blijft van kracht na beëindiging van de relatie en/of overeenkomst. Verleende licenties blijven  na beëindiging van deze overeenkomst tenzij partijen anders overeen komen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1.

Op het gebruik van de Site en Deelname aan de Wedstrijd, deze Voorwaarden en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

13.2.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site of deelname aan de Wedstrijd worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.